EGC

EGC

Hoe werkt het expertisecentrum graszaad?

Onderzoeksvragen over de teelt van graszaad of graszoden worden jaarlijks geïnventariseerd door de Werkgroep Graszaad en Graszoden. Dit resulteert in een pakket aan wensen dat door onderzoeksinstellingen vertaald wordt in onderzoeksprojecten. De aanpask is om in samenspraak met het bedrijfsleven onderzoekswensen te formuleren, na te gaan waar al kennis voorhanden is en projecten te formuleren voor nieuw onderzoek. Vanuit het expertisecentrum worden contacten onderhouden met onderzoekers in het belangrijkste Europese graszaadland Denemarken, maar ook met onderzoekers in Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en de Verenigde Staten.

De belangrijkste thema’s

Om een product van goede kwaliteit te produceren is het nodig dat de teler kan beschikken over gewasbeschermingsmiddelen om het gewas gezond te houden en vrij van onkruiden, met name straatgras, ruwbeemdgras, Vulpia en duist. Met het oog daarop worden gewasbeschermingsmiddelen gescreend op hun geschiktheid voor toepassing in de teelt van graszaden of graszoden of bij onderzaai in wintertarwe. Dit vraagt een nauwe samenwerking met de producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt er voor het onderzoek van tijd tot tijd een beroep gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen, een fonds dat gevoed wordt door het Ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven en bedoeld is om knelpunten in het pakket gewasbeschermingsmiddelen voor kleine teelten op te lossen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Coördinator Effectief Middelenpakker van Plantum, die deel uitmaakt van de werkgroep.

Hoe wordt de kennis verspreid?

Onderzoeksrapporten worden gepubliceerd via deze website en op www.kennisakker.nl. Ook organiseert Rusthoeve open dagen waarop de graszaadproeven bezocht kunnen worden. Een belangrijke rol bij het doorgeven van kennis naar de praktijk spelen de teeltvertegenwoordigers van de graszaadhandelsbedrijven en bedrijfsadviseurs van Delphy.

Financiering

De financiering van het onderzoek gebeurt vanuit de Werkgroep Graszaad en Graszoden. De vijf graszaadbedrijven die in Nederland actief zijn hebben hierover afspraken gemaakt met hun telers. Op basis van de geteelde oppervlakte graszaad wordt een fonds gevormd van waaruit het onderzoek wordt gefinancieerd. Daarnaast investeren ook Rusthoeve en Delphy in het onderzoek. Steeds wordt geprobeerd ook derden te interesseren voor een particapatie in de financiering van de activiteiten.

Verdere informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen